Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE | TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA 3 LETA

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da: si razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje, si razvijajo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote, si razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vseživljensko učenje (tudi sledenje novim smernicam).

NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE:

Gastronom hotelir / gastronomka hotelirka

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3 leta

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali medpodjetniških izobraževalnih centrih. Predstavitev programa si lahko v celoti ogledate na spodnji povezavi (klikni SSI):

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

PREDMETNIK

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Pogoji za napredovanje V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora. Za dijake z individualnimi učnimi pogodbami je za napredovanje iz drugega v tretji letnik pogoj opravljanje vmesnega preizkusa. Pogoji za dokončanje Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami

■ splošnoizobraževalne predmete,

■ obvezne strokovne module,

■ izbirne strokovne module,

■ odprti del kurikula. Poleg tega mora opraviti:

■ interesne dejavnosti,

■ obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,

■ zaključni izpit. Zaključni izpit obsega:

■ pisni in ustni izpit iz slovenščine,

■ izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Dostopnost