KATALOG JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Skrajšano ime: SŠGT Radenci
Naslov in sedež zavoda: Mladinska ulica 5, 9252 Radenci

Splet:

E-pošta:

www.ssgtr.si

info@ssgtr.si

Telefonske številke (tajništvo, ravnateljica): 02 56 69 160
Matična(identifikacijska številka: 5084784
Številka proračunskega uporabnika: 70432
Davčna številka: SI90515781
Številka transakcijskega računa: SI 56 0110 0603 0704 306, BSLJSI2X, Banka Slovenije
Ustanovitelj:

Vlada Republike Slovenije,

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci« z dne 2. 9. 2008 in spremembe (številka: 01403-132/2008/5)

Akt o ustanovitvi SSGTR

Organ upravljanja: Svet šole
Poslovodni organ in pedagoški vodja: Karmen Stolnik, ravnateljica
Odgovorna oseba: Karmen Stolnik
Datum zadnje spremembe: 1. 7. 2023
Druge oblike kataloga – na spletu: www.ssgtr.si
Druge oblike kataloga – v tiskani obliki: SŠGT Radenci, Mladinska ulica 5, 9252 Radenci

 

2.  Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa:
Delovno področje:

– P/85.320 – srednje poklicno in strokovno izobraževanje

–  I/55.900 – dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

– R/91.011 – dejavnost knjižnic

– druge dejavnosti zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom

Organigram: Organigram
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
Ravnateljica: Karmen Stolnik
Naslov: Mladinska ulica 5, 9252 Radenci
Telefonski številki: 02 56 69 161
E-pošta: karmen.stolnik@ssgtr.si
2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa ter predlogov predpisov:
Notranji predpisi:

– Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci«

– Druge dejavnosti zavoda

Zakonodaja – povezave do državnih registrov predpisov:

– Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: http://www.mss.gov.si/

– Uradni list RS: http://www.uradni-list.si/

– Državni izpitni center: http://www.ric.si/

– Zavod RS za šolstvo: http://www.zrss.si/

– Center RS za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/

– Gospodarska zbornica Slovenije (vajeništvo): https://www.gzs.si/vajenistvo

Zakonodaja EU: EU portal: http://europa.eu
2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):
Predlogi predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov.
2.5.  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Seznam strateških in programskih dokumentov:

– Letni delovni načrt

– Poročilo o realizaciji programa dela in realizaciji finančnega načrta

– Program dela, kadrovski in finančni načrt

2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.
2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
Seznam evidenc: Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.
2.8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam  posameznih dokumentov:
Sklopi informacij:

– Šolska pravila

– Šolska pravila ocenjevanja

– Domska pravila dijaškega doma

– Urnik

– Šolski koledar

-Publikacija šole

 

3.  Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Spletna stran: www.ssgtr.si
Fizična oblika: SŠGT Radenci, Mladinska ulica 5, 9252 Radenci (vsak delovni dan od 8.00 do 12.00, razen v času letnih dopustov)

 

4. Stroškovnik in cenik
Stroškovnik in cenik zahtevanih informacij: Če nastanejo stroški posredovanja informacij se prosilcu ti stroški zaračunajo v skladu z 16. in s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij  javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16).

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

– Vzgojno-izobraževalni programi na šoli

– Vpisni pogoji za dijake v šolo

– Vpisni pogoji za dijake v dijaški dom

– Urnik

– Šolski koledar

– Subvencioniranje šolske prehrane

 

6. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Odvetnica Mojca Neudauer Meglič, zunanja pooblaščena oseba. Kontakni podatki: Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, telefon: 027711455, mojca.neudauer-meglic@siol.net
Dostopnost