Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE | TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 LETA

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE

Gastronom hotelir se nauči pripravljati raznovrstne jedi, tako sodobne kot tradicionalne jedi, estetsko dekorirati jedi, ravnanja z živili, sprejemati goste, svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročilo, postreči na različne načine vse vrste jedi in pijač, cenovno ovrednotiti in obračunati storitve, odgovornosti, organizacije in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti in poslovnega komuniciranja z gosti.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

Gastronom hotelir / gastronomka hotelirka

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3 leta

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Predstavitev programa si lahko v celoti ogledate na spodnji povezavi (klikni SPI):

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja tri leta. Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

PREDMETNIK

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

■ splošnoizobraževalne predmete,

■ obvezne strokovne module,

■ izbirne strokovne module,

■ odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

■ interesne dejavnosti,

■ obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,

■ zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

■ pisni in ustni izpit iz slovenščine,

■ izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Dostopnost