Srednje poklicno izobraževanje (SPI)

SLAŠČIČAR | TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 LETA

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA: SLAŠČIČAR

V programu slaščičar se dijaki naučijo pripravljati vse slaščičarske izdelke: od piškotov do tort, krasiti pecivo, izdelovati sladoled, čokolado, minjone, pralineje, strjenke, …

Pomemben del slaščičarskega poklica so tudi ročne spretnosti in čut za estetiko, saj dobrote, ki jih ustvarjajo slaščičarji, okušamo tudi z očmi. 

Dijaki prav tako pridobijo osnovna znanja o živilih in o pravilnem ravnanju z njimi.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE

Slaščičar/slaščičarka

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

3 leta

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega usposabljanja z delom oziroma napreduje po sklepu programskega učiteljskega zbora.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

■ splošnoizobraževalne predmete,

■ obvezne strokovne module,

■ izbirne strokovne module,

■ odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

■ interesne dejavnosti,

■ obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,

■ zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:

■ pisni in ustni izpit iz slovenščine,

■ izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Dostopnost